Zastosowanie e-podpisu

Moc prawna "bezpiecznego podpisu elektronicznego" zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów.W chwili obecnej istnieje kilka zastosowań bezpiecznych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych certyfikatów, które funkcjonują w praktyce. Są to między innymi:

 

e- ZUS - bezpieczny podpis elektroniczny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Obecnie funkcjonuje już tylko jeden sposób podpisywania deklaracji do ZUS przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, który można otrzymać w KIR S.A. Zmianę wprowadziła ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. (art. 40 dotyczący sposobu uwierzytelniania deklaracji przesyłanych do ZUS).

Program Płatnik zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez KIR S.A.

Na potrzeby obsługi programu Płatnik (podpisywania deklaracji do ZUS), KIR S.A. oferuje zestaw, w skład którego wchodzi:

•certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata;

•karta krypograficzna;

•czytnik kart.

 

e-deklaracje

 

Od 16 sierpnia 2006 r. przedsiębiorstwa mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny. W tym celu Ministerstwo Finansów (MF) uruchomiło system e-deklaracje. Opis działania systemu przygotowany przez MF dostępny jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Do przesyłania e-deklaracji można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i zestawy KIR S.A. do składania takich podpisów.

 

W przypadku przesyłania e-deklaracji bezpośrednio z portalu osoba upoważniona do składania e-deklaracji powinna się wyposażyć w:

 

•certyfikat kwalifikowany

•kartę kryptograficzną

•czytnik kart

 

e-faktura

 

Z dniem 3 sierpnia 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 133 z dnia 20 lipca 2005 r. poz. 1119).

Rozporządzenie otwiera drogę do zaistnienia elektronicznej faktury w życiu gospodarczym naszego kraju. Długo wyczekiwane przez przedsiębiorców wprowadzenie e-faktury jest znaczącym czynnikiem usprawniającym procesy i obniżającym koszty funkcjonowania firm i instytucji.

 

Do przygotowania elektronicznej faktury opatrzonej bezpiecznym podpisem wystarczy:

 

•certyfikat kwalifikowany,

•karta kryptograficzna,

•czytnik kart,

•oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów.

 

E-KRS - podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrzę Sądowym przez internet. Możliwe jest również składanie wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal.

 

Portal dostępny jest pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php.

 

W celu rejestracji oraz przesyłania wniosków i dokumentów do e-KRS konieczne jest wyposażenie się w:

 

•certyfikat kwalifikowany,

•kartę kryptograficzną,

•czytnik kart kryptograficznych,

•aplikację podpisującą.

 

e-GIODO -elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

Wdrożenie systemu e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji, poprzez Internet. Dotychczas zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji oraz dokonywanie aktualizacji zgłoszonych zbiorów, odbywało się wyłącznie poprzez składanie dokumentów w formie papierowej.

  

Formularz zgłoszenia zbioru danych można wypełnić przy użyciu, zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl programu. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  

W celu elektronicznego przesyłania wniosków do e-GIODO Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. proponuje skorzystanie ze swojej oferty w zakresie usług certyfikacyjnych. Skorzystanie z platformy e-GIODO wymaga zaopatrzenia się w następujące elementy:

 

•certyfikat kwalifikowany

•karta kryptograficzna

•czytnik kart kryptograficznych

•aplikacja podpisująca (bezpieczne urządzenie w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym)

 

e-Zdrowie - podpis elektroniczny w Zakładach Opieki Zdrowotnej

 

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819).

 

Dzięki temu zapisowi otwierają się przed Państwem zupełnie nowe możliwości. Oto główne korzyści wynikające z przejścia na formę elektroniczną:

 

•rezygnacja z systemu prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej;

•znaczące uproszczenie archiwizacji;

•usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów;

•zmniejszenie czaso- i pracochłonności;

•obniżenie kosztów funkcjonowania;

•przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.

 

Podstawowe wymagania dla elektronicznej dokumentacji medycznej:

  

•dokument powinien być sporządzony w formacie XML;

•dokument powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym;

•dokument powinien być opatrzony znacznikiem czasu;

 

GIIF

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z dniem 1 lipca 2004 roku nakłada na wiele jednostek obowiązek comiesięcznego przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro. GIIF jest specjalnie powołany przez tę ustawę organem gromadzącym i analizującym dane o podejrzanych transakcjach finansowych.

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który z mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest równoważny podpisom własnoręcznym. Tym samym bezpieczny podpis elektroniczny znalazł kolejne praktyczne zastosowanie.

Obowiązek przesyłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15000 euro lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczy wielu tzw. instytucji obowiązanych. Należą do nich m.in.:

 

•banki,

•domy maklerskie,

•podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,

•zakłady ubezpieczeń,

•główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

•pośrednicy ubezpieczeniowi,

•fundusze inwestycyjne,

•towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

•spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

•przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe,

•kantory,

•notariusze,

•domy aukcyjne,

•antykwariaty, lombardy, komisy, fundacje.

 

Niektóre jednostki zostały zobowiązane do przesyłania danych do GIIF, tylko wtedy, gdy okoliczności dokonania transakcji wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Powinny one rejestrować takie transakcje bez względu na ich wartość i charakter.

 

Obowiązkiem tym objęci są: adwokaci wykonujący zawód, biegli rewidenci wykonujący zawód, doradcy podatkowi wykonujący zawód, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz.1385), prawnicy zagraniczni świadczący pomoc prawną poza stosunkiem pracy, przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami, radcowie prawni wykonujący zawód poza stosunkiem pracy.

 

GIIF uruchomił stronę internetową, która pozwala instytucjom obowiązanym dokonać drogą elektroniczną wszelkich formalności związanych z przesłaniem danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

Do przesyłania raportów do GIIF, niezbędny jest zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. W skład takiego zestawu powinny wchodzić następujące elementy:

 

•certyfikat kwalifikowany

•karta kryptograficzna

•czytnik kart kryptograficznych